Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

+386 41 522 745

Lackova cesta 78a, 2000 Maribor

+386 41 758 126

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

+386 41 522 745

ONYX HR, poslovno svetovanje in kadrovske rešitve - logotip

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.onyxhr.eu in upravljanje z vašimi osebnimi podatki. Za več informacij smo vam na voljo na podstrani kontakt.

“Da v življenju dosežete to, kar želite, je potreben prvi korak – akcija!

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

za spletno mesto www.onyxhr.eu.

ONYX HR d.o.o., Lackova cesta 18a, 2000 Maribor

Osnovni podatki:

MŠ: 8332312000

ID za DDV: 12176460

Vpis v sodni register Srg 2020/44172
 
Kontakt: +386 (0)41 522 745

V Onyx HR d.o.o.  si prizadevamo, da se pri nas počutite varni, pri čemer želimo, da so vaši osebni podatki varovani najbolj kar se da. Zavedamo se svoje odgovornosti, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

Namen Politike varovanja osebnih podatkov (»Politika«) je, da vas seznanimo, za katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z www.onyxhr.eu , ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče vaše osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske in strojne opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

www.onyxhr.eu se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodni organizaciji.

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
 • vaši kontaktni podatki za potrebe komunikacije se obdelujejo do zaključenega posla oziroma zaključene komunikacije;
 • Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena.
 • Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.
 • izbris vaših podatkov iz baze povpraševanja;
 • izpis vaših podatkov, ki se shranjujejo za namene povpraševanja.

Splošni pogoji poslovanja družbe Onyx HR d.o.o. z dne 1.3.2023

 

 1. UVODNA DOLOČILA

S temi splošnimi pogoji se ureja sodelovanje med družbo Onyx HR d.o.o., Lackova cesta 78a, 2000 Maribor in njenimi podizvajalci. S podpisom podizvajalske pogodbe podizvajalec izrecno priznava veljavnost teh splošnih pogojev poslovanja kot sestavnega dela pogodbe.

Podizvajalec s podpisom podizvajalske pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, z možnostjo dostopa do objekta in s pogoji za ureditev delovišča.

Podizvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno, v skladu s projektom, tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v skladu z navodili naročnika.

Podizvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna dodatno naročena dela.

 

 1. POGODBENA VREDNOST

Cena je dogovorjena glede na zaključen opravljen projekt.

Plača se le delo, ko so bili delavci podizvajalca dejansko prisotni na delovišču in delajo pogodbeno dogovorjena dela.

Naročnik ni dolžan plačati del, ko sodelavci podizvajalca delali na projektih/izdelkih, za katere jim naročnik ni odredil, da jih morajo izvesti oz. delo podizvajalca na njih ni bilo dogovorjeno s pogodbo. 

 

III. NAČIN OBRAČUNAVANJA DEL

Pogodbeno vrednost bo naročnik plačeval na osnovi, s strani vodje delovišča naročnika potrjenega dokumenta, o dejansko izvršenem delu na podlagi podpisane Naročilnice. 

Podizvajalec vodji delovišča naročnika izroči v pregled dokument, ki je podlaga za popis opravljenega dela.

Vsak dokument mora vsebovati ime in priimek osebe, ki jo je sestavila in mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali od njega pooblaščene osebe in ožigosana.

Tedenski Obračun opravljenih del v posameznem delovnem tednu mora voditi podizvajalec za vsakega delavca podizvajalca posebej. Ta Obračun bo potrdil oz. po potrebi korigiral Vodja delovišča naročnikovega naročnika. Tako sestavljen in potrjen Obračun je obvezna priloga, ki jo mora podizvajalec dostaviti na naslov naročnika najkasneje prvi delovni dan v naslednjem tednu. 

Ne glede na ostale določbe te pogodbe je naročnik upravičen brezobrestno zadržati izplačilo zapadlih računov v primeru kršitve katerekoli določbe podizvajalske pogodbe do odprave kršitve.

 

 1. POGODBENI ROKI

Skladno s terminskim planom naročnika je podizvajalec dolžan začeti, dokončati in predati s podizvajalsko pogodbo prevzeta dela.

Podizvajalec se obveže pričeti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi v delo.

Terminski plan naročnika se šteje za sestavni del te pogodbe.

 1. OBVEZNOSTI PODIZVAJALCA

Podizvajalec bo pogodbena dela izvajal s pogodbeno dogovorjenim številom ustrezno strokovno usposobljenih delavcev.

Zagotavljanje s podizvajalsko pogodbo, Naročilnico, dogovorjenega števila delavcev je bistvena obveznost podizvajalca po podizvajalski pogodbi.

8.člen

Podizvajalec se obvezuje, da bo ažurno vodil naslednjo dokumentacijo:

 • evidenco delavcev na delovišču za vsak dan izvajanja del posebej
 • evidenco Opravljenih del za vsakega delavca posebej za vsak dan

Podizvajalec je dolžan naročniku tedensko predajati dokumentacijo iz 1. odst. tega člena.

Podizvajalec bo dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena predajal naročniku najkasneje prvi dan po preteku delovnega tedna na katerega se dokumentacija nanaša.

 1. člen

Podizvajalec se obvezuje izvajati notranjo kontrolo kakovosti izvedenih del in po potrebi oziroma na zahtevo naročnika izdati vmesna ter končno poročilo o kakovosti le teh. V nasprotnem primeru potrebno kontrolo kakovosti opravi naročnik na stroške podizvajalca.

10.člen

Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o varstvu pred požarom in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, določita naročnik in podizvajalec skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varstva pri delu na gradbišču ter obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za zagotavljanje varnega okolja in varnih delovnih razmer na skupnem delovišču.

Delavci podizvajalca morajo biti ustrezno usposobljeni za delo, imeti morajo ustrezno dokumentacijo, obvezno morajo imeti in uporabljati osebno zaščitno opremo (čelade, obleke, rokavice, čevlji,..).

Podizvajalec odgovarja za vse poškodbe, ki jih utegnejo utrpeti njegovi delavci pri delu in se zavezuje naročniku povrniti vso škodo in stroške, ki bi jih utegnil imeti zaradi zahtevkov, ki bi jih njegovi delavci uveljavljali od naročnika.

11.člen

 

S podpisom pogodbe, podizvajalec potrjuje, da ima za svoje delavce sklenjeno splošno zavarovalno polico, ki vključuje tudi delodajalčevo odgovornost in odgovornost za delavce svojih podizvajalcev in da v celoti prevzema odškodninsko odgovornost za svoje delavce, v primeru škode, ki bi jo utrpeli pri izpolnjevanju podizvajalske pogodbe (nesreča pri delu) ali bi jo bodisi s svojim delom povzročili tretjim osebam, v primeru odtujitve ali poškodovanja delovnih sredstev, strojev in naprav ter se zavezuje naročniku in naročnikovemu naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo bil ta dolžan plačati njegovim delavcem ali delavcem podizvajalcev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški, nastalimi v zvezi z odškodninskimi zahtevki.

 

VI. POGODBENE KAZNI

Pogodbena kazen zaradi nezadostnosti kadra

12.člen

 

Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen podizvajalcu, če podizvajalec ne zagotavlja dogovorjenega števila ustrezno usposobljenih delavcev za izvedbo dela in sicer za vsak dan v višini 200,00 EUR (v nadaljevanju Pogodbena kazen), za vsakega delavca premalo na delovišču in to za vsak dan, ko na delovišču ni dogovorjenega števila ustrezno usposobljenih delavcev.

Preden obračuna pogodbeno kazen, naročnik opomni podizvajalca, da na gradbišču ni dogovorjenega števila ustrezno usposobljenega kadra in da je zaradi tega ogrožen končni ali fazni rok ter da mora podizvajalec to pomanjkljivost odpraviti v roku 24 ur. Opomin podizvajalcu po tem členu se lahko pošlje tudi po elektronski pošti.

Naročnik lahko takoj, brez opomina, obračuna pogodbeno kazen, če ugotovi, da je podizvajalec zmanjšal število delavcev na delovišču po sklenjeni pogodbi brez pisnega soglasja naročnika.

 

Pogodbena kazen zaradi kršitve pogodbenih določb

13.člen

Naročnik si lahko obračuna pogodbeno kazen, če podizvajalec pri izvajanju del krši določila te pogodbe, če zapusti delovišče in če ne upošteva medsebojnih dogovorov in zagotavljanja varnosti in zdravja na gradbišču.

V vsakem primeru si naročnik obračuna vso škodo in stroške, ki jih povzroči podizvajalec del njemu, tretjim osebam ali na premoženju. Podizvajalec del se obvezuje, da bo poravnal vso škodo in stroške, ki bi nastala naročniku, tretjim osebam ali premoženju.

Pogodbena kazen zaradi neizpolnitve pogodbe

14.člen

Naročnik je upravičen obračunati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti v primeru, da pride do odstopa od pogodbe iz razlogov na strani podizvajalca.

15.člen

Pravica zaračunati si pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Obračun in plačilo pogodbene kazni in škode

16.člen

Naročnik lahko pogodbeno kazen obračuna pri naslednjem obračunu, ki sledi kršitvi pogodbene obveznosti, tako da obračun zniža za vrednost pogodbene kazni. Naročnik lahko katerokoli pogodbeno kazen po tej pogodbi uveljavlja najkasneje do zaključka končnega obračuna.

VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN KOMUNIKACIJA MED STRANKAMA

17.člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto pošto. Pošta, poslana na v podizvajalski pogodbi navedena elektronska naslova, se šteje nasprotni stranki za vročeno drugi delovni dan po pošiljanju.

VIII. KONČNE DOLOČBE

18.člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za razlago podizvajalske pogodbe in za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s podizvajalsko pogodbo in temi splošnimi pogoji, uporabljala določila Obligacijskega zakonika.

19.člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta vse morebitne spore reševati sporazumno. Če le-to ne bo mogoče, je za reševanje pristojno sodišče v Mariboru.

 

“The only way to do great work is to love what you do.
If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.
As with all matters of the heart, You will know when you find it.”

– Steve Jobs –